Ulga IP Box – czym jest?

ulga IP box - co to jest

Z początkiem roku 2019, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została nowa ulga podatkowa – ulga IP Box. Korzystanie z niej powoduje, że dochody osiągane ze sprzedaży wytworzonych bądź ulepszonych tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką wynoszącą 5%.

Ustawodawca argumentuje wprowadzenie ulgi IP Box zachęceniem podatników do wdrażania innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki. W szczególności celem lepszego rozwoju firm operujących w sektorach wysokich technologii, w tym w szczególności wskazano branżę IT.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo rozwojowej. Bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody z:

  • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Warto również zaznaczyć, że do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej. N jest więc wymaganym, aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw. Jednakże, w przypadku realizacji prac programistycznych, programista jest właścicielem praw do utworów, które wytwarza.

IP Box a programista

IP box a programista
Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Czym jest program komputerowy?

Przez program komputerowy należy rozumieć uporządkowany zestaw instrukcji (poleceń) skierowanych do komputera. Ich wykonanie przez komputer prowadzi do uzyskania określonego rezultatu. Program komputerowy definiuje się również jako kombinację komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego. Zatem za program komputerowy należy uznać zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Na ten moment brakuje konkretnych ustaleń w zakresie  jednolitej definicji programu komputerowego.

Według akapitu 81 Objaśnień do IP Box „Ze specjalistycznej literatury i praktyki budowania i stosowania programów komputerowych, można również wywnioskować, że za program komputerowy często uważany jest za zestaw instrukcji (rozkazów) przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio na komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Zbiór wspomnianych instrukcji może być wyrażony znakiem językowym , symbolami matematycznymi lub nawet znakami graficznymi. Elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim to przede wszystkim:

  • forma programów (rozumiana jako określone przedstawienie zarówno kodu jak i instrukcji). Informacje zawarte w kodzie źródłowym programu komputerowego, w opisie procedur operacyjnych, zestawieniu danych, w informacjach konwersacyjnych i dialogowych. Wszystkie powyższe elementy są zaliczane do elementów twórczych, co uzasadnia ich ochronę przez prawo autorskie;
  • interfejsów (oparta na analogicznych podstawach jak ochrona innych składników programu) . Gdy informacje, które zostały uzyskane na podstawie dekompilacji danego interfejsu nie pozwalają na opracowanie interfejsu zastępczego, to w takiej sytuacji należy wykreować możliwość przeniesienia interfejsu do innego kompatybilnego programu, gdyż sam interfejs nie stanowiłby samodzielnego przedmiotu ochrony.”.

Prawo ochronne programu komputerowego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa o prawie autorskim) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Tym samym ustawa przyznaje ochronę prawną każdemu wynikowi prac o charakterze twórczym. Można zatem uznać, że jest to tożsame z możliwością uznania danego wyniku prac za prace B+R. Wynika to z tego, że w obu przypadkach wymagane jest spełnienie przesłanki „twórczości”.

Idąc dalej, prawo do programu komputerowego zostało wprost wyodrębnione na mocy art. 74 Ustawa o prawie autorskim. Zgodnie z tym artykułem programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Tym samym w przypadku programu komputerowego nie jest wymagane uzyskiwanie odrębnej ochrony prawnej na wytworzone oprogramowanie/kod źródłowy. Jest ono przyznawane z mocy ustawy po wytworzeniu oprogramowania/kodu źródłowego. Przede wszystkim, koniecznym do przyznania ochrony prawnej dla programu/kodu jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz spełnienia definicji „programu komputerowego”. Co więcej, o ocenie charakteru indywidualnej pracy twórczej nie decydują postanowienia umowy, ale rzeczywisty wkład pracy przy wytworzeniu programu komputerowego.

Dzięki autorskiemu prawu do programu komputerowego z ulgi IP Box korzystać mogą również podmioty z szeroko rozumianej branży IT. Aby przezwyciężyć niepewności związane ze skorzystaniem z ulgi IP Box, warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii. 

Najczęściej zadawane pytania

IP box - najczęściej zadawane pytania
IP box – najczęściej zadawane pytania

Jakie formy prowadzenia działalności mogą skorzystać z IP BOX?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma potencjalną możliwość skorzystania z Ulgi IP BOX. Mogą to być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych, spółki z o. o.
Więcej na temat jaką formę działalności wybrać, znajdziecie tu: https://startlife.pl/o-czym-programista-powinien-wiedziec-zakladajac-firme/

Jak długo zajmuje przygotowanie wniosku?

Czas potrzebny na przygotowanie wniosku wynosi do 7 dni od momentu udzielenia odpowiedzi na nasze pytania.

Jak długo czeka się na wydanie interpretacji?

Interpretacja jest wydawana przez KIS mniej więcej w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Czy w przypadku zmiany klienta należy wnosić ponownie o wydanie interpretacji?

Indywidualna interpretacja podatkowa wiąże co do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Jednakże, zmiana jedynie kontrahenta nie jest na tyle istotną różnicą, aby decyzja organu straciła ważność.

Ile można zyskać?

W przypadku ulgi IP BOX nie można z góry obliczyć dokładnej sumy, jaką można zaoszczędzić. Jednak szacunkowo jest to różnica pomiędzy podatkiem dochodowym, który odprowadza się na zasadach ogólnych (19% bądź 17%/32%), a preferencyjną stawką 5%. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że w przypadku standardowej działalności programistycznej średnio 80%-90% wynagrodzenia obejmuje się Ulgą IP BOX.

Jak wygląda ewidencja IP BOX, co powinno się w niej zawierać

Najważniejszym elementem ewidencji IP BOX jest wskazanie projektów wraz związanymi z nimi faktur VAT. Następnie trzeba ustalić jaki jest % wynagrodzenia osiąganego ze sprzedaży praw autorskich z danej faktury. Może w tym pomóc, np. ewidencja czasu pracy bądź raporty wykonywanych zadań. Formalnymi aspektami jest już odpowiednie przypisanie kosztów oraz obliczenie wskaźnika Nexus.